โลโก้เว็บไซต์ การจัดการความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM)


 

การจัดการความรู้. (Knowledge Management)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา