โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคคลทั่วไป | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคคลทั่วไป

วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี >> อ่านต่อ


กำหนดการปิดปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ส่วนกลาง)
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : สำนักวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบ : เรียนผู้ใช้บริการสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนา เนื่องด้วยกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.มทร.ล้านนา) มีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จะดำเนินการปิดปรับปรุง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิ... >> อ่านต่อ


อบรมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ ชั้น 1 อาคารห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานห้องสมุดhttp://arit.rmutl.ac.th/news/2252-ขอเชิญบุคลากร-และนักศึกษา-มทรล้านนา-เข้าร่วมอบรมก >> อ่านต่อ


พระนิสิตฯและนิสิตคฤหัสถ์ มจร.ชม. ศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ
จันทร์ 26 กันยายน 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 (world skills asean kuala lumpur 2016)
อังคาร 13 กันยายน 2559

สถานที่ : ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาตร์มทร.ล้านนา ร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 (world skills asean kuala lumpur 2016) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่ 23 - 29 กันยายน 2559 ติดตามการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/SkillsMalaysia >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up)
ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop Lab 1 - 2
ผู้รับผิดชอบ : ดร.บรรเจิด แสงจันทร์     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหน่วยงานดำเนินงานหลักในเขตภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด โดยในส่วนของพื้นที่เชียงใหม่ประกอบไปด้วย จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน     คณะกรรมการจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ในวันเสาร... >> อ่านต่อ


งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ “เกษียณรักสัมพันธ์ สานใจ สายใยราชมงคลล้านนา”
จันทร์ 8 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ อาคารศูนย์นานาชาติ ชั้น ๓ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดีงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ >> อ่านต่อ


กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ศาลาราชมงคล
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดีกองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาราชมงคล  มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เริ่มลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๓๐ น. (ดังรายละเอียดในเอกสารกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้) จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน >> อ่านต่อ


การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 2
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ VIRTUAL DESKTOP LAB 1-2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบ CRIMES ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 342 นาย ในระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ VIRTUAL DESKTOP LAB 1 - 2 , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารวิทยบริการ >> อ่านต่อ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom”
พุธ 13 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ณ ห้องนวัตกรรมฯ (Innovation Learning Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สวส.มทร.ล้านนา...เชิญชวนอาจารย์และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” โดยทีมวิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กำหนดจัดการฝึกอบรม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนวัตกรรมฯ (Innovation Learning Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕... >> อ่านต่อ


Count Activity : 31 - 40 ทั้งหมด 42


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา