โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Khowledge Management : KM)  / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Khowledge Management : KM) / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 โดย Thongchai piatha จำนวนผู้เข้าชม 471 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มุ่งเน้นการสร้างระบบและกลไก เพื่อให้บุคล่ากรในหน่วยงาน ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ โดยระบุให้มีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาและครอบคลุมตามพันธกิจของหน่วยงาน จึงได้จัดให้มี "โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Khowledge Management : KM)"  ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 เพื่อแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้เพื่อนำมาปรับใช้และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้การการทำงานต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา