โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด ขอเชิญชวน บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม

งานห้องสมุด ขอเชิญชวน บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม "รักการอ่าน"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 542

สถานที่ : สำนักวิทยบริการฯ

ผู้รับผิดชอบ : งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา