โลโก้เว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค....ตัดกระแสไฟฟ้า มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) ๒๔-๒๕ ธ.ค. ๕๙  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค....ตัดกระแสไฟฟ้า มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) ๒๔-๒๕ ธ.ค. ๕๙

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 ธันวาคม 2559 - 25 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒ และ งานอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒ ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งหนังสือมายัง มทร.ล้านนา เรื่อง แจ้งแผนการตัดไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจุดต่อ/สัมผัสของระบบไฟฟ้า จึงต้องดำเนินการตัดกระแฟไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบให้บริเวณดังต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้งานได้

วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. บริเวณวังหลังทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. บริเวณวังหน้า ประกอบด้วย อาคารไฟฟ้า ๑ ,อาคารเทคนิคคอมพิวเตอร์ ๑ และ๒ ,อาคารสโมสรนักศึกษา ,อาคารช่างกลโรงงาน ,อาคารอำนวยการ ,อาคารบริหารธุรกิจ ๒ ,อาคารอุตสาหกรรม (โลหะ) ,อาคารช่างโลหะ ๒ (โรงหล่อ) ,อาคารเทคนิคอุตสาหกรรม๒ (ทอ.๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)

รายละเอีดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา