โลโก้เว็บไซต์ อบรมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 พฤศจิกายน 2559 - 9 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ ชั้น 1 อาคารห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานห้องสมุดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา