โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 โดย อนุธิดา แก้วสอน จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 สิงหาคม 2559 - 27 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop Lab 1 - 2

ผู้รับผิดชอบ : ดร.บรรเจิด แสงจันทร์

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหน่วยงานดำเนินงานหลักในเขตภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด โดยในส่วนของพื้นที่เชียงใหม่ประกอบไปด้วย จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

     คณะกรรมการจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 , วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา