โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมการใช้งานการสร้างบทเรียนออนไลน์ E-learning | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการฝึกอบรมการใช้งานการสร้างบทเรียนออนไลน์ E-learning

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย นางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 สิงหาคม 2559 - 19 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง Innovation Learning Center

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานการสร้างบทเรียนออนไลน์ E-learning แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 เขตพื้นที่

วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559

วันที่ 5 - 7 กันยายน 2559

ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง Innovation Learning Center

รายละเอียด

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา