โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงงานวิจัย วช. งบประมาณปี 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงงานวิจัย วช. งบประมาณปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 สิงหาคม 2559 โดย นางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 สิงหาคม 2559 - 20 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง Innovation Learning Center

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงงานวิจัย งบประมาณปี 2561 แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 - 16:30 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา ชั้น 6 ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง Innovation Learning Centerออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา