โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาและการประเมินผลแบบ Performance-based ให้กับอาจารย์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาและการประเมินผลแบบ Performance-based ให้กับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 โดย นางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 กรกฎาคม 2559 - 13 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6 ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

จัดโดย: คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา