โลโก้เว็บไซต์ ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีคะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่งแก้ไขการบ้านในระบบ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีคะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่งแก้ไขการบ้านในระบบ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 กรกฎาคม 2559 - 13 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา