โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล จากการร่วมกิจกรรม... “รักการอ่าน” ประจำ เดือนพฤษภาคม 2559 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล จากการร่วมกิจกรรม... “รักการอ่าน” ประจำ เดือนพฤษภาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 มิถุนายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 542

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานห้องสมุด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล จากการร่วมกิจกรรม... “รักการอ่าน” ประจำ เดือนพฤษภาคม 2559
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามที่ปรากฏนี้

1. นางสาวมุกดา  เป็งกันทา วศ..วิศวกรรมอุตสาหการ(4ปี)
2. นายชยาทอง  มัยโชติ International Business Management
3. ว่าที่ ..สุรพิน  พรมแดน วศ..เทคโนโลยีเหมืองแร่
4. นางสาวอภิญญา  เจสะวะ วศ..วิศวกรรมอุตสาหการ(4ปี)
5. นายสุทธิวัฒน์  พวงมาลัย วศ..วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี)
6. นายแสงชัย  ศรีดอนเมือง วศ..วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน
7. นายวัลลภ  แก้วหน้อย  วศ..วิศวกรรมโยธา เทียบโอน
8. นางสาวทอปัด  มณีไชย วศ..วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(4ปี)
9. นางสาวหทัยชนก  ทิพย์ศักดิ์ ศป..ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)
10. นายอภินันท์  ศรีวิลัย ปวส.ช่างยนต์

*** ทางผู้จัดกิจกรรม ได้ทำการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดี จากสลิปใบยืมและใบเสร็จ การยืม-คืน 
*** เงื่อนไขการรับรางวัล : ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่...งานบริการ ยืม-คืน ชั้น  อาหารห้องสมุด สำนักวิทยบริการ   
     ที่มา : งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา