โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร


 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ชื่อ : กัญญา ชัยบุญเรือง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : kunya@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1331

 

 

ชื่อ : อนุธิดา แก้วสอน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : anutida@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1630

 

 

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

ชื่อ : ศักดิ์ชัย กันธะดา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : sakchai@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1108, 1109

 

ชื่อ : รัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : ratchaporn@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1619, 1109

 

 

 

กลุ่มงานระบบเครือข่าย

ชื่อ : ประเสริฐ เทพภาพ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : teppap@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1615

 

 

ชื่อ : ทนงศักดิ์ แสนใจพรม

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : kar@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1612

 

 

ชื่อ : เฉลิมฤทธิ์ เครืออินทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : chalermrit@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1616

 

 

ชื่อ : วุฒิชัย มณีกุล

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

อีเมล : wuttichai_ma@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1618

 

 

ชื่อ : ธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

อีเมล : munthon@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1678

 

 

ชื่อ : ธณพงค์ ชัญญาชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : sdy@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1616

 

 

ชื่อ : จรัสพงษ์ หีบทอง

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

อีเมล : jaruspong_he55@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1618

 

 

ชื่อ : อนุสรณ์ วงค์แปง

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

อีเมล : anusorn_wing@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1618

 

 

ชื่อ : ทศพล อวดห้าว

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

อีเมล : td_kai@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1611

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

งานบริการสารสนเทศ

ชื่อ : ณหทัย เจริญเมือง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : nahathai@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 5304

 

 

 

ชื่อ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อีเมล : chatchawan_tpq@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 5305

 

 

ชื่อ : อมรรัตน์ มหาวัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : amonrat_kh@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 5305

 

 
 

 

ชื่อ : ออมทรัพย์ อินกองงาม

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : aomsap@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 5302

 

 

ชื่อ : ภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : patharamonl@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 5305

 

 

ชื่อ : ภรัญยู ใจบำรุง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : mazzard@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 5306

 

 

งานผลิตสื่อและมัลติมีเดีย

 

 

ชื่อ : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อีเมล : blackmanofart@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1623

 

 

ชื่อ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อีเมล : wetwiwat_ct@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1623

 

 

 

กลุ่มงานห้องสมุด

ชื่อ : อังศุมาลิน พรหมนุชานนท์

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

อีเมล : apromnuchanont@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1330

 

 

ชื่อ : ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

อีเมล : tiptida@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1323

 

 

ชื่อ : สุพิศ ทองซัง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : supis@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1332

 

 

ชื่อ : อนัญญา วัฒนประทีป

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

อีเมล ananya@rmutl.ac.th

 

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 2700

 

 

ชื่อ : มนต์ชัย ธรรมนารักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

อีเมล : monchai@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1308

 

 

ชื่อ : วันเพ็ญ ณ วิชัย

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

อีเมล : pom058@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1334

 

 

ชื่อ : มานิตย์ ไชยมณี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

อีเมล : pao@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1333

 

 

ชื่อ : กาญจนา แสนสุข

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

อีเมล : Kanjana_kloy@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 2700

 

 

ชื่อ : ปาริชาติ สมแก้ว

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

อีเมล : saku@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1330

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา