โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ : อนันท์ ทับเกิด

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

อีเมล์ : anan@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1619
ชื่อ : ประภาส สุวรรณ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

อีเมล์ : prapas@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1619
ชื่อ : ภาณุเดช ทิพย์อักษร

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

อีเมล์ : panudech@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1619ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา