โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร


 

ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ชื่อ : อนันท์ ทับเกิด

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

อีเมล : anan@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1619

 

 

ชื่อ : ประภาส สุวรรณ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

อีเมล : prapas@rmutl.ac.th

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 1619

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา