โลโก้เว็บไซต์ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา


 

Scan QR code เพื่อกรอกแบบประเมิน หรือ คลิก >> กรอกแบบประเมิน
 

คำชี้แจง.

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานระบบฯ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  ผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ.

 

 

 
 
 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา