โลโก้เว็บไซต์ การบริหารความเสี่ยง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารความเสี่ยง


เอกสาร

  • คู่มือการบริหารความเสี่ยง
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • แบบฟอร์มควบคุมภายใน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา