โลโก้เว็บไซต์ การบริหารความเสี่ยง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารความเสี่ยง


เอกสาร

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2652
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2651
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา