โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา


คณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในระดับชาติ เป็นไปตามกรอบนโยบายแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขึ้น

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา