ระบบการขอใช้ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้จองห้องประชุม ต้องดำเนินการประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบห้องด้วยตนเอง
ทางสำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณให้เท่านั้น

ปฏิทินแสดงรายการใช้งานห้องประชุม ปฏิทินแสดงการใช้งานห้องประชุม

สิงหาคม ,2562

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

หมายถึง มีการขอใช้ห้อง
*สามารถคลิกที่วันที่เพื่อดูรายละเอียดได้
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ไม่มีรายการครับ...
*แสดงเฉพาะห้องประชุมที่อนุมัติแล้ว
.