รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม
วันที่ 18 มกราคม 2562

เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้ขอใช้ห้อง สถานะ
8.30 น. - 16.30 น. ห้องประชุม2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ใช้ทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน]
นงคราญ อินถา

12.30 น. - 16.00 น. ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ประชุมจัดสรรงปม.นำเสนอผลงาน
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 ท่าน]
เสาวลักษณ์ วชิรนคร


การประชุมทางไกล       กำลังรอการอนุมัติ       อนุมัติแล้ว      ไม่อนุมัติ

.