รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม
วันที่ 31 มกราคม 2562

เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้ขอใช้ห้อง สถานะ
8.00 น. - 9.00 น.
ห้องประชุมพยอม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์
(เขตพื้นที่ตาก)
ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุม 746/1 อาคารวิศวะกรรมศาสตร์ ชั้น 4
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)
ห้องประชุม2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ห้อง 14504 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ
(เขตพื้นที่ลำปาง)
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ
(เขตพื้นที่เชียงราย)
ประชุมกรรมการบริหารงานวิจัย
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน]
อุไรวรรณ สายยะนันท์

8.30 น. - 14.00 น. ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 -2562 (มกราคม พ.ศ. 2562)
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ท่าน]
กิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว

9.30 น. - 12.00 น.
ห้องประชุมพยอม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์
(เขตพื้นที่ตาก)
ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุม 746/1 อาคารวิศวะกรรมศาสตร์ ชั้น 4
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)
ห้องประชุม2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ห้อง 14504 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ
(เขตพื้นที่ลำปาง)
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ
(เขตพื้นที่เชียงราย)
ประชุมกรรมการบริหารงานวิจัย
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน]
อุไรวรรณ สายยะนันท์

12.00 น. - 16.30 น.
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ตาก)
ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)
ห้องประชุม2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ห้อง 14504 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ
(เขตพื้นที่ลำปาง)
ห้องประชุมสำนักวิทยฯ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการฯ
(เขตพื้นที่เชียงราย)
ประชุมคณะทำงานโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 ท่าน]
ภาวิณี คำม่วง


การประชุมทางไกล       กำลังรอการอนุมัติ       อนุมัติแล้ว      ไม่อนุมัติ

.