รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม
วันที่ 30 มกราคม 2562

เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้ขอใช้ห้อง สถานะ
9.00 น. - 16.00 น. ห้องประชุม2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
พิจารณาการให้ทุนโครงการหลวงแก่คณะและเขตพื้นที่
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 ท่าน]
อนุรัตน์ ไชยปิน

13.00 น. - 16.30 น. ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)
ประชุมโครงการหลวง
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1 ท่าน]
สิริรัตน ปริญญาพรหม

13.30 น. - 15.00 น. ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่น่าน)
ประชุมคณะกรรมการโครงการหลวง
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 2 ท่าน]
อนุรัตน์ ไชยปิน

14.00 น. - 16.30 น. ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ประชุมการดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 1/2562
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ท่าน]
อมรทัต ขันแก้ว


การประชุมทางไกล       กำลังรอการอนุมัติ       อนุมัติแล้ว      ไม่อนุมัติ

.