รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม
วันที่ 29 มกราคม 2562

เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้ขอใช้ห้อง สถานะ
8.00 น. - 17.00 น. ห้องประชุม2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการ 9 มทร.
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 153 ท่าน]
เสาวลักษณ์ วชิรนคร


การประชุมทางไกล       กำลังรอการอนุมัติ       อนุมัติแล้ว      ไม่อนุมัติ

.