รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม
วันที่ 28 มกราคม 2562

เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้ขอใช้ห้อง สถานะ
8.00 น. - 12.00 น. ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)
รายวิชาสัมมนาการบัญชี
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 100 ท่าน]
สกนธุ์ เรืองฉาย

8.30 น. - 16.30 น.
ห้องประชุมพยอม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์
(เขตพื้นที่ตาก)
ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุม 746/1 อาคารวิศวะกรรมศาสตร์ ชั้น 4
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ลำปาง)
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ
(เขตพื้นที่เชียงราย)
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน]
อุไรวรรณ สายยะนันท์


การประชุมทางไกล       กำลังรอการอนุมัติ       อนุมัติแล้ว      ไม่อนุมัติ

.