รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม
วันที่ 25 มกราคม 2562

เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้ขอใช้ห้อง สถานะ
8.00 น. - 17.00 น.
ห้องประชุม1 อาคารอำนวยการ
(สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ตาก)
ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ลำปาง)
ห้องเรียนทางไกล (ห้องสโลป) อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่เชียงราย)
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ท่าน]
เพ็ญพิรุณ เสรีกิติวงศ์

8.00 น. - 20.00 น. ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่น่าน)
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ท่าน]
สุริยะ พิจารณ์

9.00 น. - 10.00 น.
ห้องประชุมพยอม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์
(เขตพื้นที่ตาก)
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุม 1423 อาคารวิทยบริการฯ
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)
ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ ชั้น 4 อาคารห้องสมุด
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ห้อง 14504 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ
(เขตพื้นที่ลำปาง)
ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารวิทยบริการฯ
(เขตพื้นที่เชียงราย)
ประชุมเรื่องไปตรวจพื้นที่
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน]
นงคราญ อินถา


การประชุมทางไกล       กำลังรอการอนุมัติ       อนุมัติแล้ว      ไม่อนุมัติ

.