รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม
วันที่ 24 มกราคม 2562

เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้ขอใช้ห้อง สถานะ
8.00 น. - 17.00 น.
ห้องประชุม1 อาคารอำนวยการ
(สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ตาก)
ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ลำปาง)
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารบรรณ
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ท่าน]
เพ็ญพิรุณ เสรีกิติวงศ์

12.00 น. - 13.00 น. ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่น่าน)
ประชุมสามัญประจำปี (สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ล้านนา น่าน)
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 45 ท่าน]
ชฎารัตน์ มนัสพัน

13.00 น. - 20.00 น.
ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 100 ท่าน]
สุริยะ พิจารณ์


การประชุมทางไกล       กำลังรอการอนุมัติ       อนุมัติแล้ว      ไม่อนุมัติ

.