รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม
วันที่ 23 มกราคม 2562

เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้ขอใช้ห้อง สถานะ
8.00 น. - 16.30 น. ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 ท่าน]
พิทักษ์ชน จันทร์พิสุ

8.30 น. - 16.30 น. ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่น่าน)
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 ท่าน]
สุริยะ พิจารณ์

14.00 น. - 16.30 น.
ห้องประชุมพยอม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์
(เขตพื้นที่ตาก)
ห้องประชุมกองการศึกษา
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ ชั้น 4 อาคารห้องสมุด
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ (50 คน)
(เขตพื้นที่เชียงราย)
ประชุมค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 ท่าน]
นภาพร เขียววงศ์

14.00 น. - 16.30 น.
ห้องประชุม 1423 อาคารวิทยบริการฯ
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)
ห้อง 14504 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ
(เขตพื้นที่ลำปาง)
ประชุมค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 ท่าน]
นภาพร เขียววงศ์

15.00 น. - 16.30 น.
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ตาก)
ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)
ห้องประชุม2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ลำปาง)
ห้องเรียนทางไกล (ห้องสโลป) อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่เชียงราย)
งานประกันคุณภาพ
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน]
Wuttichai Maneekul


การประชุมทางไกล       กำลังรอการอนุมัติ       อนุมัติแล้ว      ไม่อนุมัติ

.