รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม
วันที่ 22 มกราคม 2562

เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้ขอใช้ห้อง สถานะ
8.00 น. - 9.00 น. ห้องประชุมเจ็ดยอด ชั้น 2 อาคารห้องสมุด
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ประชุมชี้แจงการปรับแก้โครงการ อพ.สธ. ปี 62
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 3 ท่าน]
ชูขวัญ แสงทอง

13.30 น. - 16.00 น.
ห้องประชุม1 อาคารอำนวยการ
(สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ตาก)
ห้องประชุมกองการศึกษา
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ (50 คน)
(เขตพื้นที่เชียงราย)
ประชุมชี้แจงการปรับแก้โครงการ อพ.สธ. ปี 62
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 3 ท่าน]
ชูขวัญ แสงทอง

13.30 น. - 16.00 น. ห้องประชุมเจ็ดยอด ชั้น 2 อาคารห้องสมุด
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ประชุมชี้แจงการปรับแก้โครงการ อพ.สธ. ปี 62
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 3 ท่าน]
ชูขวัญ แสงทอง


การประชุมทางไกล       กำลังรอการอนุมัติ       อนุมัติแล้ว      ไม่อนุมัติ

.