รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม
วันที่ 21 มกราคม 2562

เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้ขอใช้ห้อง สถานะ
8.00 น. - 12.00 น. ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)
รายวิชาสัมมนาการบัญชี
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 100 ท่าน]
สกนธุ์ เรืองฉาย

8.30 น. - 16.30 น. ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ท่าน]
ณัฏฐนันท์ ทองวัฒนกิจ

13.00 น. - 16.30 น.
ห้องประชุมนวัตรกรรม ชั้น2 (วิทยาลัยฯ)
(ส่วนกลาง มทร.(ดอยสะเก็ด))
ห้องประชุมทางไกล กองการศึกษา
(เขตพื้นที่ตาก)
ห้องประชุมกองการศึกษา
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุม 1423 อาคารวิทยบริการฯ
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)
ห้องประชุม2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ห้องประชุม 15-202 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ
(เขตพื้นที่ลำปาง)
ห้องประชุมสำนักวิทยฯ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการฯ
(เขตพื้นที่เชียงราย)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดครั้งที่ 1
[จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ท่าน]
ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ


การประชุมทางไกล       กำลังรอการอนุมัติ       อนุมัติแล้ว      ไม่อนุมัติ

.