ระบบการขอใช้ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้จองห้องประชุม ต้องดำเนินการประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบห้องด้วยตนเอง
ทางสำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณให้เท่านั้น

ปฏิทินแสดงรายการใช้งานห้องประชุม ปฏิทินแสดงการใช้งานห้องประชุม

กันยายน ,2562

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

     
หมายถึง มีการขอใช้ห้อง
*สามารถคลิกที่วันที่เพื่อดูรายละเอียดได้
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


เรื่อง : การเรียนการสอน วิชาวัสดุวิศวกรรม
เวลา 8.00 - 12.00
สถานที่ :
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)

เรื่อง : ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
เวลา 14.00 - 16.30
สถานที่ :
ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุม 1423 อาคารวิทยบริการฯ
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)
ห้องประชุม2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ลำปาง)
ห้องประชุมสำนักวิทยฯ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการฯ (ุ6 ค
(เขตพื้นที่เชียงราย)

*แสดงเฉพาะห้องประชุมที่อนุมัติแล้ว
.