ระบบการขอใช้ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้จองห้องประชุม ต้องดำเนินการประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบห้องด้วยตนเอง
ทางสำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณให้เท่านั้น

ปฏิทินแสดงรายการใช้งานห้องประชุม ปฏิทินแสดงการใช้งานห้องประชุม

กันยายน ,2561

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25
26

27

28

29

30

      
หมายถึง มีการขอใช้ห้อง
*สามารถคลิกที่วันที่เพื่อดูรายละเอียดได้
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


เรื่อง : ประชุมผู้บริหารสัญจร
เวลา 12.00 - 17.00
สถานที่ :
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมฯ
(เขตพื้นที่น่าน)

เรื่อง : ประชุมระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาเวียงเจ็ดลินเกมส์ ปี 2561
เวลา 13.00 - 16.30
สถานที่ :
ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่น่าน)

เรื่อง : ประชุมระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาเวียงเจ็ดลินเกมส์ ปี 2561
เวลา 13.00 - 16.30
สถานที่ :
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ตาก)

เรื่อง : ประชุมระเบียบและกติกาแข่งขัน งานกีฬาเวียงเจ็ดลินเกมส์ ปี 2561
เวลา 13.00 - 16.30
สถานที่ :
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)

เรื่อง : ประชุมระเบียบและกิติกา การแข่งขันกีฬา เวียงเจ็ดลินเกมส์ ปี 2561
เวลา 13.00 - 16.30
สถานที่ :
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ลำปาง)
ห้องเรียนทางไกล (ห้องสโลป) อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่เชียงราย)

เรื่อง : การรับนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
เวลา 15.00 - 16.30
สถานที่ :
ห้องประชุมพยอม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์
(เขตพื้นที่ตาก)
ห้องประชุมกองการศึกษา
(เขตพื้นที่น่าน)
ห้องประชุม 746/1 อาคารวิศวะกรรมศาสตร์ ชั้น 4
(เขตพื้นที่พิษณุโลก)
ห้องประชุม2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
(เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่)
ห้องประชุม 15-202 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ
(เขตพื้นที่ลำปาง)
ห้องประชุมสำนักวิทยฯ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการฯ
(เขตพื้นที่เชียงราย)

*แสดงเฉพาะห้องประชุมที่อนุมัติแล้ว
.