โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศ...รางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
จันทร์ 27 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานห้องสมุดประกาศ...รางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙อันดับ >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559

สถานที่ : ชั้น ๑ สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา >> อ่านต่อปรับปรุงช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการเครือข่าย >> อ่านต่อ


ปรับปรุง...เส้นทางการจราจรทางคอมพิวเตอร์
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานเครือข่าย >> อ่านต่อ


ประกาศ...รางวัลยอดนักอ่านประเดือน เมษายน ๒๕๕๙
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานห้องสมุดอับดับ ๑ นางสาวกวินนา ยอดวิเศษ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์อันดับ ๒ นายภัทร ล้อมลาย คณะวิศวกรรมศาสตร์อันดับ ๓ นางสาววรวีร์ อำนาจรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์*** เงื่อนไขการรับรางวัล : ติดต่อขอรั... >> อ่านต่อ


ปรับปรุงเส้นทางการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙)
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานระบบเครือข่าย >> อ่านต่อCount Activity : 51 - 58 ทั้งหมด 58

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา