Google Translations
ประกันคุณภาพ
การใช้งานปัจจุบัน
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิตการใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterเมื่อวาน99
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้637
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว710
mod_vvisit_counterเดือนนี้2593
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3155
mod_vvisit_counterทั้งหมด723873
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

เอกสาร กพร. สำนักวิทยบริการฯ

รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2554 รอบ 12 เดือน

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา (สกอ. : 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ)
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :   
                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
               
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
นายเผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ 
นายจักรภพ        ใหม่เสน
นายพีรวัฒน์       ไชยแก้วเมร์
นายเอกพงษ์       เทปิน
โทรศัพท์ : 0-5392-1444
โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1610
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ตามตัวบ่งชี้ สกอ. : 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
1
มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
           มหาวิทยาลัยได้จัดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพ.ศ. 2554 - 2558 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะเวลา 5 ปี โดยแผนการพัฒนาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย โดยแผนดังกล่าวได้ดำเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทดังกล่าว อีกทั้งทางหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ระยะ 4 ปี (2554 - 2558) เพื่อกำกับทิศทางของการพัฒนาองค์กรต่อไป
2
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัด การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
         มหาวิทยาลัยได้ ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดหาผู้พัฒนาระบบเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบดังต่อไปนี้
1.1.           ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน(MIS) ประกอบด้วย ระบบงานบุคลากร ระบบงานหลักสูตร ระบบงานนักศึกษา ระบบงานศิษย์เก่า ระบบงานวิจัย และระบบงานอาคารสถานที่ ได้มีการจัดอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองพัฒนานักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา กองบริหารงานบุคคล กองการศึกษาทุกเขตพื้นที่และกองบริหารทรัพยากรทุกเขตพื้นที่ เพื่อทราบวิธีการใช้งานระบบและขอบเขตการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
1.2.           ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการและวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) ประกอบด้วย ระบบบัญชีการเงิน งานงบประมาณ ระบบพัสดุและครุภัณฑ์และระบบจัดซื้อจัดจ้าง  โดยได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการใช้งานระบบ พร้อมทั้งวิธีการจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
       ระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ได้พัฒนาระบบการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของ     บัณฑิตผ่านทาง http://ejobs.rmutl.ac.th โดยนำข้อมูลของบัณฑิตที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทะเบียน เขตพื้นที่นำเข้าระบบเมื่อบัณฑิตดำนินการกรอกแบบสอบถามเสร็จสิ้น จะดำเนินการส่งข้อมูลให้กับ
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
 
 สกอ. กองพัฒนานักศึกษา และหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลของบัณฑิต โดยข้อมูลที่ได้จากระบบจะนำไปปรับปรุงข้อมูลในระบบ MIS เพื่อให้ได้ข้อมูลเก็บเป็นประวัติของศิษย์เก่าต่อไป
3
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
         ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริหารข้อมูลสารสนเทศ ไว้ที่บริเวณหน้าเวปไซด์ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้งาน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศ พร้อมจัดทำสรุปผลการกรอกแบบสอบถามในแต่ละภาคเรียน 
4
มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
      จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ บริการข้อมูลสารสนเทศ โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการดูแลข้อมูลกับหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1.           ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตรและศิษย์เก่า โดยข้อมูลในระบบ MIS จะเป็นข้อมูลหลักเพื่อตอบสนองการนำข้อมูลต่างไปใช้งานกับระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบทะเบียน ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและระบบศิษย์เก่า เป็นต้น
1.2.           ข้อมูลบุคลากร ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประสานงานกับทุกหน่วยงานให้ติดตั้งแบนเนอร์บนเวปไซด์ของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร และจัดทำหนังสือพร้อมทั้งประกาศให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง
       ข้อมูลงานวิจัยได้ประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการเชื่อมต่อระบบ RDI และ MIS เพื่อการเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่ภายนอก
5
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
       การส่งข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานภายนอก (สกอ.) โดยมีรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้
1.1.           มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้รูปแบบของข้อมูลตามมาตรฐานกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2.           มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา ให้กับ สกอ. ตามระยะเวลาที่ สกอ.กำหนด โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
 
รอบการส่ง
ข้อมูลรายบุคคล
ข้อมูลของภาค/ปีการศึกษา
กำหนดส่ง
ครั้งที่ 1
ด้านนักศึกษา
ด้านบุคลากร
ด้านหลักสูตร
ด้านการเงิน
ด้านผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านผลการกรอกแบบสอบถามผู้สำเร็จการศึกษา
1/2553
2553
1/2553
 
ปีงบประมาณ 2553
2552
2552
30 กรกฎาคม 2553
 
30 ธันวาคม 2553
 
30 สิงหาคม 2553
30 ธันวาคม 2553
ครั้งที่ 2
ด้านนักศึกษา
ด้านหลักสูตร
2/2553
2/2553
30 ธันวาคม 2553
30 ธันวาคม 2553
*หมายเหตุ : รูปแบบของข้อมูลและกำหนดการกำหนดโดย สกอ. เมื่อปีการศึกษา 2553 (http://www.data.mua.go.th/cchedata/)
การเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ http://mua.rmutl.ac.th   เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.3-5-04,7.3-5-05, 7.3-5-06)  นอกจากนี้ยังได้จัดทำแบบสอบถามสำหรับผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศดังกล่าว เพื่อประเมินการใช้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
วิธีการส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
ข้อมูลนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร   http://www.data.mua.go.th                      
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและผลการกรอกแบบสอบถาม job.mua.go.th
มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิทยบริการ ฯ ได้มีการดำเนินการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน(MIS) http://mis.rmutl.ac.th                             
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการและวางแผนทรัพยากรขององค์กร(ERP)        http://erp.rmutl.ac.th:8000
ระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ejobs.rmutl.ac.th
เวปไซด์ระบบจัดทำรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการและวางแผนทรัพยากรขององค์กร(ERP) สำหรับผู้บริหาร http://fi.rmutl.ac.th                                                        
           จากข้อมูลรายบุคคล(นักศึกษา,บุคลากร) จะนำไปสรุปรายงานตามที่ สกอ. กำหนดในการเผยแพร่ข้อมูลที่ http://mua.rmutl.ac.th
 
 
ประเด็นการพิจารณา : ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามคู่มือ สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ หน้า 86
                เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
               
เกณฑ์การให้คะแนน :  เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
รวมทั้ง ประเมินผลจากข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
               
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

 

        ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก           (ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนนที่ได้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
5
5
-
 
-
ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 7.3
-
5
5
-
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรฐานที่ได้ดำเนินการ :   
1.  มหาวิทยาลัยได้จัดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพ.ศ. 2554 - 2558 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะเวลา 5 ปี โดยแผนการพัฒนาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย โดยแผนดังกล่าวได้ดำเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทดังกล่าว อีกทั้งทางหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ระยะ 4 ปี (2554 - 2558) เพื่อกำกับทิศทางของการพัฒนาองค์กรต่อไป
2.  มหาวิทยาลัยได้ ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดหาผู้พัฒนาระบบเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบดังต่อไปนี้
     2.1  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน(MIS) ประกอบด้วย ระบบงานบุคลากร ระบบงานหลักสูตร ระบบงานนักศึกษา ระบบงานศิษย์เก่า ระบบงานวิจัย และระบบงานอาคารสถานที่ 
    2.2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการและวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) ประกอบด้วย ระบบบัญชีการเงิน งานงบประมาณ ระบบพัสดุและครุภัณฑ์และระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
    2.3. ระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ได้พัฒนาระบบการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านทาง http://ejobs.rmutl.ac.th โดยนำข้อมูลของบัณฑิตที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทะเบียน เขตพื้นที่นำเข้าระบบเมื่อบัณฑิตดำนินการกรอกแบบสอบถามเสร็จสิ้น จะดำเนินการส่งข้อมูลให้กับ สกอ. กองพัฒนานักศึกษา และหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลของบัณฑิต โดยข้อมูลที่ได้จากระบบจะนำไปปรับปรุงข้อมูลในระบบ MIS เพื่อให้ได้ข้อมูลเก็บเป็นประวัติของศิษย์เก่าต่อไป
3. ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริหารข้อมูลสารสนเทศ ไว้ที่บริเวณหน้าเวปไซด์ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้งาน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศ พร้อมจัดทำสรุปผลการกรอกแบบสอบถามในแต่ละภาคเรียน 
4. จากผลการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริหารข้อมูลสารสนเทศ โดยกลุ่มของผู้กรอกแบบสอบถามประเมินอยู่ในระบบดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ต้องการข้อมูลสารสนเทศ ทางสำนักวิทยบริการฯ นำโดย อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ได้หาพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการดูแลข้อมูลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
    4.1. ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตรและศิษย์เก่า โดยจะรับข้อมูลจากระบบทะเบียนเพื่อนำเข้าระบบ MIS
    4.2. ข้อมูลบุคลากร ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ติดตั้งแบนเนอร์ตามเวปไซด์ของหน่วยงานต่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร และจัดทำหนังสือพร้อมทั้งประกาศให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
    4.3. ข้อมูลงานวิจัยได้ประสานงานกับสำนักวิจัยและพัฒนาถึงการเชื่อมต่อระบบRDIและMISเพื่อนำเผยแพร่งานวิจัยสู่ภายนอก
5. การส่งข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานภายนอก (สกอ.) โดยมีรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้
    5.1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบที่ได้จัดหา โดยกำหนดรูปแบบของข้อมูลตามมาตรฐานกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
    5.2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา ให้กับ สกอ. ตามระยะเวลาที่ สกอ.กำหนด โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รอบการส่ง
ข้อมูลรายบุคคล
ข้อมูลของภาค/ปีการศึกษา
กำหนดส่ง
ครั้งที่ 1
ด้านนักศึกษา
ด้านบุคลากร
ด้านหลักสูตร
ด้านการเงิน
ด้านผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านผลการกรอกแบบสอบถามผู้สำเร็จการศึกษา
1/2554
2554
1/2554
ปีงบประมาณ 2554
2553
2553
30 กรกฎาคม 2554
30 กรกฎาคม 2554
30 กรกฎาคม 2554
30 ธันวาคม 2554
30 สิงหาคม 2554
30 ธันวาคม 2554
ครั้งที่ 2
ด้านนักศึกษา
ด้านหลักสูตร
2/2554
2/2554
30 ธันวาคม 2554
30 ธันวาคม 2554
*หมายเหตุ : รูปแบบของข้อมูลและกำหนดการกำหนดโดย สกอ. เมื่อปีการศึกษา 2554 (http://www.data.mua.go.th/cchedata/)
การเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ http://mis.rmutl.ac.th   เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้จัดทำแบบสอบถามสำหรับผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศดังกล่าว เพื่อประเมินการใช้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
วิธีการส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
ข้อมูลนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร                                             http://www.data.mua.go.th
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและผลการกรอกแบบสอบถาม                   http://www.job.mua.go.th
สำนักวิทยบริการ ฯ ได้มีการดำเนินการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน(MIS)                                     http://mis.rmutl.ac.th                             
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการและวางแผนทรัพยากรขององค์กร(ERP)        http://erp.rmutl.ac.th:8000
ระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต                           http://ejobs.rmutl.ac.th
ระบบจัดทำรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการและวางแผนทรัพยากรขององค์กร(ERP) สำหรับผู้บริหาร                                                                                                     http://fi.rmutl.ac.th      
           จากข้อมูลรายบุคคลดังกล่าว จะนำไปสรุปรายงานตามที่ สกอ. กำหนดในการเผยแพร่ข้อมูลที่ http://mua.rmutl.ac.th
ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ  ประกอบด้วย
·          นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์    กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
·          นายเอกพงษ์ เทปิน              กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
              ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง (สกอ. ,เอกสารเผยแพร่ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก) ทำให้การรวบรวมข้อมูล การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทำได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งผู้บริหารได้ให้ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ภายในองค์กร ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะเห็นได้จากโครงการจัดหาระบบต่าง ๆ เข้ามาจัดเก็บข้อมูลด้าน นักศึกษา หลักสูตร บุคลากร งานวิจัย ศิษย์เก่า อาคารสถานที่ งานงบประมาณ พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการบัญชี
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :   
1.  รูปแบบของข้อมูล ยังคงมีลักษณะที่แตกต่างกันบางส่วน ทำให้ต้องดำเนินการจัดรูปแบบหรือแก้ไขข้อมูลในบางส่วน จึงต้องใช้เวลาในการจัดรูปแบบของข้อมูลมาก
2.  โครงสร้างของมหาวิทยาลัย ยังไม่ชัดเจนเนื่องจาก ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนอำนาจในการสั่งการต้องอาศัยผู้บริหารในการขับเคลื่อนการทำงานบางอย่าง อีกทั้งสำนักวิทยบริการฯ ไม่มีอำนาจในการกำหนดให้ปฏิบัติ ต้องอาศัยขอความร่วมมือจากหน่วยงานนั้นๆ ทำให้การดำเนินการงานบาอย่างไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
3.  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับข้อมูลของตนเองน้อย ทำให้ข้อมูลส่วนตัวไม่ได้รับการตรวจสอบจากบุคลากร ทำให้ข้อมูลสารสนเทศเกิดความขัดแย้งกับความเป็นจริง
4.  บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการตอบสนองในการจัดทำระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวสารระบบเครือข่าย